Welkom bij BVMZ, de branchevereniging voor medezeggenschap.

Toelatingseisen voor lidmaatschap:

 1. De rechtspersoon die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verkrijgen, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder overlegging van de navolgende bescheiden:
  a.   een exemplaar van zijn statuten;
  b.   een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening;
  c.   zie matrix bij de voorwaarden (onder vereniging) met de criteria voor het lidmaatschap en de daaraan verbonden verplichtingen.
 2. De algemene vergadering beslist, op voorstel van het bestuur, na inhoudelijke toetsing van het toelatingsverzoek, binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om toelating en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de aanvrager.
 3. Indien het bestuur het verzoek afwijst, staat voor de aanvrager binnen een maand na ontvangst van de afwijzende beslissing beroep open op de algemene vergadering, welke beroep wordt behandeld in de eerstvolgende reguliere algemene vergadering.
 4. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen met betrekking tot het (verkrijgen van het) lidmaatschap van de vereniging.

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoon *

  Organisatie *

  KvK-nummer *

  Rechtspersoon*

  Velden met * zijn verplicht.