Als BVMZ staan we ervoor dat medewerkers participeren en vertegenwoordigd worden in het beleid van ondernemingen, ten behoeve van het realiseren van alle doelstellingen van die onderneming. Het opleiden van leden van ondernemingsraden is daarbij een belangrijke activiteit.

De BVMZ streeft ernaar de kwaliteit van het opleidingsaanbod te versterken.

Belangrijke activiteiten die daaraan bijdragen zijn:
– het organiseren van gezamenlijke activiteiten;
– het versterken van de kwaliteit van de aangesloten bureaus, door het hanteren, in stand houden en verbeteren van een kwaliteitssysteem waaraan alle leden zich verbonden hebben;
– het versterken van de kwaliteit van de opleiders door het mede vormgeven en in stand houden van het Kwaliteitsregister Medezeggenschapsopleiders;
– het vertegenwoordigen van het belang van goede scholing voor ondernemingsraden in politieke en ambtelijke overlegorganen.

Afspraken tijdens ALV maart 2015
Meteen afspraken maken tijdens de Algemene ledenvergadering op 10 maart 2015.